Procedure bij ongeval/kwetsuur

– Elk ongeval moet binnen de week aan de clubsecretaris (Hugo) worden gemeld (en binnen de 14 werkdagen door de club aan de bond doorgegeven).

– Het formulier “ongevalaangifte” is te verkrijgen bij uw afgevaardigde of het bestuur en moet worden ingevuld door de clubsecretaris (Hugo, gerechtigd correspondent). Het geneeskundig getuigschrift op de keerzijde moet ingevuld worden door de behandelende geneesheer.

– Elke aangifte moet aan de clubsecretaris worden afgegeven; samen met een kleefstrookje van het ziekenfonds.

– Indien er kinesitherapie nodig is, moet dit door de behandelende geneesheer worden voorgeschreven op het geneeskundig getuigschrift.

– Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de voetbalbond worden goedgekeurd. Daartoe moet een medisch voorschrift voor de bijkomende behandeling aan de secretaris van de club te worden overhandigd. Deze stuurt dit door naar de voetbalbond.

– Als de sportinactiviteit een periode van 14 dagen niet overschrijdt, worden de kosten voor kinesitherapie niet terugbetaald.

– Tevens wordt eraan herinnerd dat het genezingsattest (roze formulier) door de geneesheer wordt ingevuld, alvorens terug mag deelgenomen worden aan wedstrijden. Het formulier wordt vervolgens, samen met een overzicht van de gemaakte kosten, door de secretaris opgestuurd.

– De tussenkomst voor kinesitherapie is beperkt tot 60 zittingen per ongeval en per jaar, onder voorbehoud van goedkeuring door de adviserend geneesheer van het F.S.F.

 

De terugbetaling van de kosten geschiedt als volgt:

de speler betaalt de arts en/of de geleverde medische prestatie;

hij vraagt aan het ziekenfonds om terugbetaling van de gemaakte kosten en vraagt een attest voor de verzekering, desnoods samengebundeld op 1 lijst, indien er meerdere prestaties geleverd werden. Dit attest vermeldt de totale kostprijs van de prestaties, de terugbetaling door het ziekenfonds en het eigen aandeel (het zogenaamde remgeld);

de afrekening van de geneeskundige verstrekkingen wordt samen met het roze formulier bezorgd aan de clubsecretaris;

vervolgens wordt de terugbetaling door het F.S.F uitgevoerd;

het uitbetaald berdrag wordt verminderd met € 8,55 administratiekosten door het F.S.F.

 

– Bij gebrek aan een voorafgaandelijk medisch getuigschrift, komt het F.S.F. niet tussen in de kosten van een later ongeval, als de consolidatie van dit ongeval niet werd vastgesteld op het ogenblik van het voorgaande ongeval.

– Onkostenstaten die nog worden ingediend 1 jaar na de datum van ontvangst van de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier worden niet meer in aanmerking genomen voor terugbetaling.  Voor dossiers ingediend vanaf 09/12/2006 is deze termijn 2 jaar.

 

Ongevalformulier