CLUBREGLEMENT RDK GRAVELO

1     Inleiding

2     Hiërarchische structuur

3     Uitgangspunten

4     Gedragsregels

5     Op en rond het sportcomplex

6     Gedragsregels, Taken en Bevoegdheden per doelgroep

6.1      Algemeen

6.2      De Speler

6.3      De Ouders

6.4      Verklaring over het al dan niet blijven

6.5      DeJeugdcoördinator

6.6      De Trainer

6.6.1       Algemeen

6.7      De Seniorentrainer

6.8      De jeugdtrainer

6.9      De Keepertrainer

7     De Afgevaardigde

7.1.1       Voorbereiden

7.1.2       Thuiswedstrijd

8     Lidgeld

9     Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport”

                                                                                                                                                          

1      Inleiding

In een club waar tal van mensen deel van uit maken, en die elk hun taak hebben, is het noodzakelijk om klaar en duidelijke afspraken te maken.

Dit is nodig zodat iedereen weet wat de verwachtingen zijn. Het doel is om het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. De gedragscode is geldig voor alle leden en aanverwanten. Er zijn algemene gedragsregels en gedragsregels per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders en ouders).

Daarbij komt dat elke hiërarchisch meerdere nog de mogelijkheid heeft om bijkomend regels op te leggen.

 

2       Hiërarchische structuur

 

 

3       Uitgangspunten

•     We sporten met elkaar, dus ook met een tegenstrever.

•     We gedragen ons altijd sportief, ook als de andere minder sportief zijn.

•     We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

•     Tegen je verlies kunnen is even belangrijk als winnen.

•     Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

•     Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

•     Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

•     Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

 

4      Gedragsregels

RDK Gravelo vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden, zowel voor, tijdens als na het beoefenen van de voetbalsport.

Hierbij volgen een aantal algemene regels die zowel van toepassing zijn op het voetballen, als het gebruik, als bij het betreden van het voetbalcomplex.

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang.

•     Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate, en zeker niet op het veld en in de kleedkamers. Wees u er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van kinderen een slecht voorbeeld is.

•     Drugbezit en druggebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal meteen leiden tot een verbod om het voetbalcomplex te betreden.

•     Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen, van wie dan ook, wordt niet geaccepteerd, en zal aanleiding geven tot sancties. Tijdens een match kan dit zelfs leiden tot boetes voor de club opgelegd door de voetbalbond!  Deze kunnen/zullen verhaald worden op de schuldige(n).

•     RESPECT VOOR IEDEREEN is de voornaamste kwaliteit die wij willen uitdragen.

Overtredingen van de gedragsregels kunnen leiden tot sancties opgelegd door de club. Afhankelijk van de ernst van de overtredingen worden passende maatregelen getroffen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk naar passende oplossingen worden gezocht die overeenkomen met het vastgestelde gedrag.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties van de KBVB. Aan iedere gele of rode kaart of ongepast gedrag verbindt de KBVB een geldboete en/of een schorsing. Indien het gedrag de goede naam van de club schaadt, of de club in een slecht daglicht plaatst, kunnen de kosten die aangerekend worden aan RDK Gravelo, op de betreffende persoon verhaald worden.

 

5       Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Draag zorg voor dit sportcomplex en voor alle materialen die eigendom zijn van de club. Zorg dat alles netjes blijft, en plaats alles terug zijn plaats. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.

•     Er wordt bij voorbaat geen glaswerk mee naar buiten genomen, gebeurt dit toch zorg er dan voor dat u het terug mee naar binnen brengt.

•     De velden worden enkel gebruikt om te voetballen. Heb respect voor de grasmat.

•     Blijf achter de omheining tijdens een wedstrijd.

•     Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.

Diegene die zich hier niet aan houden, worden op dat gedrag aangesproken.

 

6      Gedragsregels, Taken en Bevoegdheden per doelgroep

6.1     Algemeen

•     Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.

•     We sporten met elkaar, dus ook met een tegenstrever.

•     We gedragen ons altijd sportief, ook als de anderen minder sportief zijn.

•     We hebben altijd respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.

•     Tegen je verlies kunnen is even belangrijk als winnen.

•     Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler.

•     Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.

•     Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

6.2     De Speler

•    Is sportief;

•    Vertoont teamgeest;

•     Helpt en steunt zijn medespeler;

•     Begroet de trainer(s), de afgevaardigde en medespelers bij aankomst en vertrek;

•     Aanvaardt de beslissingen en keuzes van de trainer(s);

•     Reageert niet negatief naar de trainer(s), de afgevaardigde of supporters;

•     Streeft er naar om deel te nemen aan alle trainingen en wedstrijden;

•     Meldt zich tijdig af bij de trainer als hij niet kan deelnemen aan training of wedstrijd;

•     Streeft ernaar om bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig op het trainingsveld;

•     Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig, indien dit niet lukt wordt de trainer onmiddellijk op de hoogte gesteld;

•     Meldt een blessure aan de trainer;

•     Bij schorsing of blessure is het gewenst dat de speler aanwezig is bij de wedstrijden om de groepsgeest te bevorderen;

•     Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechters;

•     Draagt zorg voor alle materialen die hij/zij mag gebruiken;

•     Draagt zorg voor de velden;

•     Draagt zorg voor de kleedkamers;

•     Speelt niet met een bal in de kleedkamers;

•     Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamers af alvorens de kleedkamers te betreden;

•     Dient bij voorbaat na de trainingen en de wedstrijd te douchen;

•     Helpt desgevraagd mee met opruimen van het veld en het schoonmaken van de kleedkamers;

•     Meldt aan de trainer(s), de afgevaardigde of de jeugdcoördinator als er iets stuk is gegaan;

•     Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamers, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleiders.

6.3    De Ouders

•     Vragen wij om het kind niet te straffen door het ontzeggen van deelname aan trainingen of wedstrijden. Voetbal is een teamsport, het team rekent op elke speler.

•     Geef blijk van belangstelling en probeer zoveel als mogelijk de wedstrijden bij te wonen, ook al weten we dat dat niet altijd even makkelijk is.

•     Wees enthousiast, stimuleer uw zoon en/of dochter en het team.

•     Laat het coachen aan de trainer over.

•     Blijf altijd positief, wordt niet boos, winnen is leuk maar verliezen hoort nu eenmaal bij het voetbal.

•     Gun uw kind het kind zijn, want het moet nog zoveel leren.

•     Als uw kind talent heeft, wordt dat heus wel opgemerkt.

•     De scheidsrechter doet ook zijn best, respecteer zijn beslissingen.

•     Uiteraard kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een aantal zaken of voorvallen, daarmee kan u altijd terecht bij de trainer(s), de jeugdcoördinator en/of het bestuur.

•     Tips en vragen zijn altijd welkom! Richt je daarvoor tot de trainer(s), de afgevaardigde(n), de jeugdcoördinator, … maar doe dit steeds op een kalme en respectvolle manier.

6.4    Verklaring over het al dan niet blijven

In februari zullen wij aan de ouders vragen naar de plannen voor het volgende seizoen.

Wij hopen dan van iedereen een eerlijk antwoord te krijgen voor 1 maart. Op die manier weten wij welke ploegen wij het volgende jaar zullen kunnen inschrijven. Elke speler blijft aangesloten tot 30 juni. En elke speler, ongeacht of hij/zij de club verlaat, zal evenveel kans krijgen om te spelen als voor het meedelen van zijn keuze, mits het tonen van de noodzakelijke inzet.

6.5     De Jeugdcoördinator

•     Organiseert periodiek overleg met de trainers en brengt eventuele problemen of wijzigingen over aan het bestuur.

•     Organiseert voor aanvang van het seizoen een werkoverlegbijeenkomst met alle jeugdtrainers en begeleiders waar o.a. de doelstellingen en de speelwijze van de diverse teams ter sprake komen.

•     Bezoekt regelmatig trainingen en wedstijden waar onze jeugd aan deelneemt.

•     Bemiddelt (mogelijk in overleg met bestuur) bij knelpunten met de ouders.

•     Is verantwoordelijk voor de organisatie en het stimuleren van opleidingen in het kader van het jeugdbeleidsplan.

•     Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan de trainers voor de jeugdploegen op zowel trainingsvlak als coaching rondom wedstrijden.

•     Aanspreekpunt voor trainers, afgevaardigden en begeleiders bij wensen en problemen binnen de teams.

•     In kaart brengen van de beschikbare trainers en afgevaardigden voor volgend seizoen.

•     Zorgt voor deelname aan tornooien in overleg met de trainers.

•     Verantwoordelijk voor info en materiaal.

•     Heeft het finale beslissingsrecht voor het al of niet laten doorgaan van trainingen en wedstrijden bij slechte weersomstandigheden.

•     Stuurt, eventueel samen met het bestuur, het jeugdbeleidsplan bij indien nodig.

6.6    De Trainer

6.6.1    Algemeen

•     Maakt duidelijke afspraken met spelers, de ouders en/of begeleiders de kinderen en andere trainers.

•     Evalueert de gespeelde wedstrijden en past correcties toe in zijn training. Dit moet wel in lijn zijn met het jeugdopleidingsplan.

•     Coacht op een positieve en duidelijke wijze tijdens de trainingen en de wedstrijden.

•     Geeft zelf het voorbeeld van fair-play en beleefdheid.

•     Toont respect t.o.v. de scheidsrechter, de spelers, de tegenstrevers, de begeleiders, de ouders en alle supporters.

•    Neemt deel aan de trainersvergaderingen en eventueel andere overlegmomenten die binnen de club georganiseerd worden.

•    Licht de spelers tijdig in bij afgelasting of wijziging van een training of wedstrijd.

•    Contacteert tijdig de jeugdcoördinator en/of secretaris bij wijzigingen of forfait van een wedstrijd. Elke wijziging van wedstrijd of training dient zo snel mogelijk en uiterlijk 10 dagen op voorhand te gebeuren.

•    Rapporteer wangedrag van spelers, afgevaardigden en/of andere problemen aan de jeugdcoördinator of het bestuur van de ploeg. Bij wangedrag van jeugdspelers worden tevens de ouders ingelicht.

•     Zorg dat het (trainings)veld opgeruimd is na de training of wedstrijd.

•     Draag zorg voor het materiaal.

•     Moedig de spelers aan bij het dragen van de clubuitrusting.

•     Laat spelers geen vuilnis achterlaten op en rond het terrein, en in de kleedkamers, ook niet op verplaatsing.

•     Draag uw steentje bij tot het sociale leven en de werking van de club en fungeer als aanspreekpunt tussen de spelers/de ouders en de jeugdcoördinator en/of het bestuur, en omgekeerd.

6.7     De Seniorentrainer

•     Bepaalt, eventueel in samenspraak met de hulptrainer(s) en/of de keepertrainer de opstelling van het team.

6.8    De jeugdtrainer

•     Train en coach je toegewezen ploeg volgens de afspraken in ons jeugdopleidingsplan

•     Onderhoudt de contacten met de jeugdcoördinator, het bestuur, de afgevaardigden, de ouders en de spelers

•     Is aanwezig op de vergaderingen, de bijeenkomsten van trainers en activiteiten georganiseerd door de club.

•     Zorgt door middel van trainingen en wedstrijden dat de kinderen zich op technisch, tactisch en fysiek gebied ontwikkelen en plezier hebben in het voetbalspel.

•     Maakt afspraken met spelers en ouders omtrent het omkleden/wassen voor en na de trainingen en wedstrijden.

•     Verwittigt bij afwezigheid op training of wedstrijd tijdig de jeugdcoördinator en bij de wedstrijden de ploegafgevaardigde, en geeft de nodige gegevens door aan spelers en ouders.

•     Selecteert zijn team voor de wedstrijd en fungeert als het eerste aanspreekpunt voor je team.

•     Is samen met de afgevaardigde verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer op verplaatsing

•     Is verantwoordelijk voor de kledij.

•     Moedigt het dragen van slippers aan, alsook het nemen van een douche na de wedstrijd en de training.

•     Beseft dat niet elk kind hetzelfde is qua begrip, kwaliteiten, motoriek en uitvoering.

•     Handelt naar de afspraken die in de Panathlonverklaring (zie punt 8) vermeld staan.

6.9    De Keepertrainer

•     Verzorgt de keepertrainingen.

•     Werkt samen met de trainers aangaande de verschillende doelmannen.

•     Ontvangt foutmeldingen van de trainers aangaande terugkerende fouten en geeft hier een gepast gevolg aan.

 

7      De Afgevaardigde

7.1.1    Voorbereiding

•     Voor aanvang de wedstrijd voorbereiden maar best nog niet bevestigen, aangezien er nog wijzigingen kunnen optreden  https://www.wedstrijdbladen.be/.

•     Klaarmaken en meenemen van formulieren-map (medisch getuigschrift/ongevalsaangifte/dispensatieformulier).

7.1.2    Thuiswedstrijd

7.1.2.1   Allerlei

•     Eventueel helpen bij het klaarmaken van het veld, het plaatsen en het vastzetten van doelen bij wedstrijden en het terug verwijderen van de doelen na de wedstrijd.

•     Witte band aandoen om aan te tonen dat je de verantwoordelijke bent. (vanaf U15)

•     Samen met de trainer toezien op de netheid in de kleedkamers het borstelen van de kleedkamers na gebruik.

•     Luisteren naar de aanmerkingen, opmerkingen en bevindingen van de ouders en deze doorgeven aan de trainer, de jeugdcoördinator of het bestuur.

7.1.2.2   Tegenover de bezoekende ploeg

•     Het ontvangen van de bezoekers en het toewijzen van de kleedkamer in samenspraak met de jeugdcoördinator of iemand van het bestuur.

•     Waterflessen en bekers voorzien.

7.1.2.3   Tegenover de eigen ploeg

•     Het ophalen van de identiteitskaarten. (vanaf U15)

•     Het invullen, het corrigeren indien nodig en het bevestigen van de ploegopstelling op https://www.wedstrijdbladen.be/.

•     Afsluiten wedstrijd op https://www.wedstrijdbladen.be/.

7.1.2.4   Tegenover de scheidsrechter  (vanaf U15)

•     Het ontvangen en het begeleiden van de scheidsrechter naar de kleedkamer.

•     Het aanbieden van een drankje (voor de wedstrijd / tijdens de rust / na de wedstrijd).

•     De vergoeding vragen en het uitbetalen van de scheidsrechter (info op https://www.wedstrijdbladen.be/ en het geld vragen aan de kantineverantwoordelijke, ter informatie een betalingsformuliertje moet ingevuld worden).

•     Het afgeven van de identiteitskaarten aan de scheidsrechter.

•     Het nakijken, het corrigeren indien nodig en bevestigen van de ploegopstelling op https://www.wedstrijdbladen.be/.

•     Het overhandigen wedstrijdbal.

•     Ter beschikking en in het zicht staan van de scheidsrechter tijdens de wedstrijd voor assistentie.

•     Het afhalen van de identiteitskaarten na de wedstrijd en het afsluiten van de wedstrijd op https://www.wedstrijdbladen.be/.

•     Een woordje praten met scheidsrechter na de wedstrijd.

7.1.2.5   Net voor, tijdens, en na de wedstrijd

•     Indien mogelijk de kleedkamer afsluiten.

•     De waterzak met spons meenemen op veld.

•     Zelf een voorbeeld zijn, net zoals de trainer, wat betreft fair-play en beleefdheid.

•     De wisselspelers, eventueel de ouders, alsook de trainer rustig houden bij problemen.

•     Indien aangegeven door de scheidsrechter iemand uit de neutrale zone verwijderen.

•     U geeft geen tactische onderrichtingen aan de spelers, enkel mits toestemming van je trainer.

•     Klaar staan om in te grijpen bij kwetsuren.

•     Weggetrapte ballen laten ophalen, hetzij zelf, hetzij door wisselspelers.

•     Eventuele brandjes blussen in de kleedkamer (troosten, sussen ,luisteren, e.d.).

•     Het terug bezorgen van de identiteitskaarten aan de spelers. (vanaf U15)

•     Het eventueel bezorgen van de kledij aan degene die instaat voor het wassen.

7.1.2.6  Uitwedstrijd

7.1.2.6.1  Allerlei

•     Samen met de trainer draag je de verantwoordelijkheid voor de kledij en het organiseren van het vervoer naar de wedstrijden op verplaatsing.

•     De band met de Belgische kleuren aandoen om aan te tonen dat je de afgevaardigde bent van de bezoekende ploeg. (vanaf U15)

•     Toezien op netheid in de kleedkamer.

•     Luisteren naar de aanmerkingen, opmerkingen en bevindingen van de ouders, en deze doorgeven aan de trainer en de jeugdcoördinator.

7.1.2.6.2  Tegenover de eigen ploeg

•     Het ophalen identiteitskaarten. (vanaf U15)

•     Het water in ontvangst nemen.

•     Het invullen, het corrigeren indien nodig en het bevestigen van de ploegopstelling op https://www.wedstrijdbladen.be/.

•     Afsluiten van de wedstrijd op https://www.wedstrijdbladen.be/.

7.1.2.6.3  Tegenover de scheidsrechter (vanaf U15)

•     Het afgeven van de identiteitskaarten.

•     Het nakijken, het corrigeren indien nodig  en het bevestigen van de ploegopstelling op https://www.wedstrijdbladen.be/.

•     Het afhalen van de identiteitskaarten na de wedstrijd en het afsluiten van de wedstrijd op https://www.wedstrijdbladen.be/.

7.1.2.6.4  Net voor, tijdens, en na de wedstrijd

•     Indien mogelijk de kleedkamer afsluiten.

•     De waterzak met spons meenemen op het veld.

•     Zelf een voorbeeld zijn, net zoals de trainer wat betreft fair-play en beleefdheid.

•     De wisselspelers, eventueel de ouders, alsook de trainer rustig houden bij problemen.

•     U geeft geen tactische onderrichtingen aan de spelers, enkel mits toestemming van je trainer.

•     Klaar staan om in te grijpen bij kwetsuren.

•     Eventuele brandjes blussen in de kleedkamer (troosten, sussen ,luisteren, e.d.).

•     Terug bezorgen van de identiteitskaarten aan de spelers. (vanaf U15)

•     Eventueel het bezorgen van de kledij aan degene die instaat voor het wassen

 

 

8       Lidgeld

Het lidgeld ligt op voorhand vast.  In dit lidgeld is steeds een uitrustingspakket voorzien.  De uitrusting wordt aan de speler maar afgeleverd na ontvangst van het lidgeld.

Wij begrijpen absoluut dat het lidgeld voor mensen een obstakel kan zijn om hun kind aan te sluiten. Wij bieden hiervoor graag een oplossing.  Een afbetaling kan steeds gevraagd worden aan de jeugdcoördinator en/of het bestuur.

In dat geval wordt het pakket afgeleverd na de betaling van de eerste afbetaling.

 

 

9       Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

  1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

•     Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

•     We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

•     We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

•     We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

 

  1. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

•     Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

 

  1. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

•     We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

•     We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

•     We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

•     We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

 

  1. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

•     We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

•     We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

 

  1. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

•     Sport te beoefenen

•     Zich te vermaken en te spelen

•     In een gezonde omgeving te leven

•     Waardig behandeld te worden

•     Getraind en begeleid te worden door competente mensen

•     Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

•     Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

•     In veilige omstandigheden aan sport te doen

•     Te rusten

•     De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004   

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève – Copyright Declaration: Panathlon International